Doručenie do 2 pracovných dní. Poštovné nad 35 € ZADARMO

Poštovné nad 35 € ZADARMO.

Pravidlá súťaže „Zaleť si do Milána na nákupy s taškou od Adely“

 1. Usporiadateľ
  Usporiadateľom súťaže s názvom „Zaleť si do Milána na nákupy s taškou od Adely“ (ďalej len „súťaž“) je: Taschken, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO: 50 922 530 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Taschkēn“).
  .
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž prebieha od 2. 12. 2018 (21:00 hod.) – 15. 12. 2018 (24:00 hod.) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“) a súčasne prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“).
  .
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti Taschkēn na Facebooku (ďalej len „FB Taschkēn“) alebo na oficiálnej stránke spoločnosti Taschkēn na Instagrame (ďalej len „IG Taschkēn“) do súťaže a to prostredníctvom začatia sledovania, tzv. follow na FB Taschkēn alebo IG Taschkēn a uvedením komentára pod súťažný príspevok formou označenia priateľa, s ktorým chce súťažiaci vycestovať do Milána. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel ustanovený náhradný výherca.
  .
 4. Výhry v súťaži
  Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovnú výhru: 1x 2 spiatočné letenky do Milána pred 2 osoby, 1x pobyt pre 2 osoby v 3* hotely v Miláne, 1x taška Shopper Less is more s dizajnom od Adely (ďalej jednotlivo aj „výhra“). Letenky sú s odletom z Bratislavy v ľubovoľnom termíne.
  .
 5. Spôsob výberu výhercov
  Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 1 výhercu, ktorý získa výhru. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 1 pracovného dňa po skončení času konania súťaže.
  .
 6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
  Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom (v prípade účastníka zapojeného na FB Taschken a IG Taschken) a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail info@taschken.com za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Taschken nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
  .
 7. Vylúčenie z účasti v súťaži
  V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:
  a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
  b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
  c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
  d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti Taschken. Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
  .
 8. Predčasné ukončenie súťaže
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
  .
 9. Vylúčenie zodpovednosti za škody
  Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
  .
 10. Všeobecné podmienky
  Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook a Instagram, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook a Instagram, ale spoločnosti Taschken, ako správcovi stránky spoločnosti Taschken na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook a Instagram, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook a Instagram nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook a Instagram je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Taschken a IG Taschken, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@taschken.com, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii web stránke spoločnosti Taschken (www.taschken.com) a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

 

V Bratislave, dňa 2. decembra 2018

 

Impressum
Taschken, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 50 922 530
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 120102/B

 

 

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Taschken, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO: 50 922 530 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 120102/B (ďalej „usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

 1. priezvisko, meno alebo pseudonym
 2. Facebook ID alebo Instagram ID*
 3. e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo (týka sa iba výhercu súťaže).

 

Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@taschken.com alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na: https://taschken.com/ochrana-sukromia/.

 

* Facebook ID alebo Instagram ID je číselný kód alebo množina písmen, ktoré sú pridelené každému používateľovi sociálnej siete Facebook a Instagram a slúžia k jeho jednoznačnej identifikácii.